Home

Kleiszthenész reformjai

Kleiszthenész. Arisztokrata származású athéni politikus a Kr. e. VI. században. Az ő reformjai vezették be a demokráciát Athénban. A perzsa háborúk és az athéni demokráci Kleiszthenész, arisztokrata származású athéni politikus volt a Kr. e. 6. században.Az ő reformjai vezették be a demokráciát Athénban.Ő volt Alkibiadész anyai nagyapja.. Származása és élete a demokrácia előtt. Az Alkmaiónida családból, Athén legjelentősebb arisztokrata nemzetségéből származott. Hippiasz türannisza idején (Kr. e. 525-524) arkhónná választották Kleiszthenész (i.e. 508-493): Kleiszthenész Kr.e. 508-ban meghirdetett reformjai gyökeres változásokat hoztak. Mind az arisztokratikus állam, mind a türannisz visszaállítását meg akarta akadályozni

Kleiszthenész arkhón (Kr.e. 508) reformjai: Mind az arisztokratikus állam, mind a türannisz visszaállítását meg akarta akadályozni; A lakosságot a területi elv alapján osztotta fel; Athén városállam területét három sávra osztotta: tengerpartra, belső mezőgazdasági területekre és a városra; Minden sávban tíz-tíz. Kleiszthenész reformjai következtében a népgyűlés mellett végrehajtó hatalomként az ötszázak tanácsa, a bulé került előtérbe. Periklész idején az igazságszolgáltatási és kultikus ügyekkel, a más államokkal kötött megállapodások érvényesítésével foglalkoztak, valamint a népbíróság bíráit sorsolták Kr.e. 508-ben Kleiszthenész reformokat vezetett be. A korábbi vagyoni felosztás helyett, most Athén lakosságát területi alapon 10 phülébe osztotta. Minden phülé 3 részből állt. Tengerparti sáv, vidék és városi rész. A legfőbb hatalom a népgyűlés (eklészia) kezébe került, amelynek munkájában minden athéni polgár. Read Wikipedia in Modernized UI. Login with Gmail. Login with Faceboo Kleiszthenész vezetésével újabb lépést tettek a demokrácia kiteljesítésére. Ő Kr. e. 508-ban szakított a származáson vagy a vagyoni helyzeten alapuló felosztással. A poliszt három földrajzi részre osztotta: Athén városára, a középső vagy belső területekre és a tengerpartra. Mindegyik területen 10-10, összesen 30.

Szolón (ógörögül: Σόλων; Kr. e. 638 körül - Kr. e. 558 körül) ókori athéni politikus, hadvezér, költő, a hét görög bölcs egyike volt. Nevéhez fűződik a Kr. e. 594-ben bevezetett ún. szolóni alkotmány megalkotása, azaz a timokratikus államberendezkedés létrehozása. Szolón tevékenységét elsősorban a marxista történetírás hajlamos volt a demokrácia. Kleiszthenész került ki győztesen. Kr.e. 508: Kleiszthenész refomjai - a demokrácia betetőzése - A legfőbb hatalmi szervvé a népgyűlést tette - a korábbi vagyoni beosztás helyett területi alapon osztja be Athén és környező területek lakosságát: Attika félszigetét 10 phülére (kerületre) tagolta. Minden phül

Kleiszthenész arisztokrata származású athéni politikus a Kr. e. 6. században. Reformjai teremtették meg az athéni demokrácia alapjait Törivázlat - Óravázlatok, érettségi információk, online források. A történelem rokon- és segédtudományai (vázlat) Az őskor (vázlat

József reformjai 11, A reformmozgalom, Széchenyi és Kossuth programja IV. A modern demokráciá - az athéni társadalom rétegződése és az állam szervezeti felépítése Kleiszthenész idején (67. oldal) - az athéni társadalom és állam Periklész korában (78. oldal) 1. tér, idő - az athéni görög demokrácia kialakulásához. Nagy Péter reformjai Oroszországban. Az amerikai angol gyarmatok jellemzői. A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai A tanuló megérti, hogy a felvilágosodás állította a középpontba a világmindenség ésszel felfogható megértését, a tudományos megismerés elsőbbrendűségét, a folyamatos haladás, fejlődés. Előbb (Szolón idején) 400, majd (Kleiszthenész reformjai után) 500 tagja volt (ötszázak tanácsa). Minden →phülé 50-50 tagot küldött a tanácsba a polgárjoggal rendelkezők közül, sorshúzással 508. Kleiszthenész reformjai •vérségi és vagyoni előjogok megszüntetése •az athéni polgárok joggyakorlása területi hovatartozás alapján: •10 körzet (phüle): 50-50 sorsolt képviselőt küld az ekklésziába •Minden phülén belül 3 területi egység (trittüsz): város, belső területek, tengerpar KLEISZTHENÉSZ REFORMJAI (Kr.e. 508.) Egyenlő jogok minden állampolgárnak. Teljes jogú állampolgár minden-Athéni születésű (apja-anyja is az!)-20 évnél idősebb-Szabad-Férfi. Minden teljes jogú polgár tagja a népgyűlésne

Katonai vezető Athénban Kleiszthenész reformjai után az új phülé-beosztáson alapuló demokráciában. A 10 phülé évente nyílt szavazással választotta meg egy év időtartamra saját katonai vezetőjét, akit újra is választhatták. A tisztség politikai súlyát mutatja, hogy a katonai vezetőt akkor is választották, miko Kleiszthenész (Kr. e. VI. sz.): athéni politikus, aki Kr. e. 508-ban jelentôs reformokat vezetett be. A lakosság addigi vagyoni beosztása helyett a lakóhely szerinti be-osztást tette a politikai szereplés alapjává. A város és környékének új területi felosztása (phülék) biztosított

Kleiszthenész zanza

Kleiszthenész

Szolón és Kleiszthenész reformjai: 23: A demokrácia kialakulása Athénban (I.) 24: Peiszisztratosz türannisza: 25: A demokrácia kialakulása Athénban (II.) 26: Spárta államszervezete: 27: A római köztársaság virágkora és válsága, az egyeduralom kialakulása: 28: A római parasztság válsága: 28 A Gracchusok reformjai.. A hódító háborúk következményei.. Augustus és Caesar A principátus rendszere (l.) . A római történelem fogalmai . Augustus külpolitikája . A principátus rendszere (ll.). Augustus propagandája.. 1.4. Az antik hitvilág, müvészet, tudomány 40. Az egyiptomi, a görög és a korai keresztény vallás 41

Az athéni demokrácia története tortenelemcikkek

Ókori demokrácia - Történelem kidolgozott érettségi tétel

 1. Kleiszthenész reformjai 5. Periklészi virágkor III. 1. Válság és hanyatlás Athén az Attikai-félszigeten jött létre, 5 km-re a tengertől (kikötője a Pireusz). A város magja az Akropolisz (fellegvár), amely már a mükénéi korban is létezett. A Kr.e. XIV-XIII. században Athén élén királyok álltak
 2. degyik egy városi, egy szárazföldi és egy tengerparti területből állt. Ez a felosztás biztosított a démosz fölényét az arisztokráciával szemben. sztratégosz: katonai vezető Athénban. Jelentős politikai hatalommal is bírt
 3. (Szolón reformjai), Kr. e. 508 (Kleiszthenész reformjai), Kr.e. V. század közepe (Periklész kora), Kr. e. 336-323 (Nagy Sándor uralkodása). Tematikai egység Az ókori Róma Előzetes tudás Az ókori Róma alapítása. Hadvezérek, csaták, uralkodók az ókori Rómában. Újszövetségi történetek. A tematikai egység nevelési

Az őskor és az ókor világa Sulinet Tudásbázi

Kleiszthenész reformjai (kr.e. 508) Az ő nevéhez fűződik az athéni polisz új területi felosztása: 10 phűlét szervez. 1 phűlébe három, egymással nem összefüggő rész tartozott: 1. tengerparti rész; 2. városi rész; 3. belső rész Kr. e. 508 Kleiszthenész reformjai Athénban: a demokrácia kezdete. Kr. e. 490 Marathónnál Miltiádész vezetésével az athéni sereg legyőzi I. Dareiosz perzsa nagykirály csapatait. Kr. e. 480 A thermopülai szorosban Xerxész perzsa nagykirály serege győz az egyesült görög sereg ellen Kleiszthenész: athéni politikus. Az ő reformjai vezették be a demokráciát Athénban. Miltiadész: athéni nemes, politikus, sztratégosz, a marathóni csata győztes parancsnoka, türannisz. Leónidasz: Az ókori Spárta királya, a legenda szerint Héraklész leszármazottja. A thermophülai csatában betöltött szerepe a hellének. Az arkhón epónümosz elnökölt a bulé ülésein. Akkor is kinevezték rendszeresen, amikor a várost a türannisz időszakában türannosz irányította. A demokrácia idején, Kleiszthenész reformjai után szerepe nagyon korlátozott, szinte csak jelképes volt a népgyűléshez képest, bár névlegesen ő volt az athéni állam feje

Az athéni demokrácia története | tortenelemcikkek

1.Athén társadalma (arisztokraták, démosz...stb.) 2.Drakón és Szolón reformjai 3.A türannisz mint átmeneti államforma (i. e. 560-510) 4.Kleiszthenész reformjai (phüle) 5.Athén államigazgatása Periklész idején ( Eklészia= népgyűlés stb...) 6.A demokrácia fogalma az ókorban és m KLEISZTHENÉSZ REFORMJAI: ie. 506-ban a görögöknél területi elv szerinti közigazgatás (30 trittis), ötszázak tanácsa (bulé), cserépszavazás (osztrakiszmosz) TRITTIS: területi elv szerinti közigazgatási egység a görögöknél ie. 6.sz. Kleiszthenész alakította ki. BUL A görög líra vázla - Kleiszthenész reformjai milyen szerepet játszottak az állam kialakulásában? - Van egy olyan vélemény - és én ezt osztom -, miszerint akkor beszélhetünk államról, ha egy társadalom szerveződésében két mozzanat mindenképpen létezik. Az egyik az, hogy létrejön egy köznéptől elidegenedett fegyveres hatalom, amely a.

A demokrácia kialakulása Athénban - Történelem kidolgozott

b) Kleiszthenész reformjai c) marathóni csata d) déloszi szövetség e) a népgyűlés a hatalom legfőbb birtokosa lesz (megszüntetik az Areioszpagosz jogát a tisztviselők ellenőrzésére) Elemenként 1 pont Összesen 5 pont. 2. a) (Nagy) Constantinus b) Diocletianus c) Caracalla d) Marcus Aurelius e) Trajanus Elemenként 1 pont.

Athén és Spárta eltérő gazdasági-társadalmi berendezkedésének összehasonlítása: AZ KORI GRGORSZG Athn s Sprta eltr gazdasgitrsadalmi berendezkedsnek sszehasonltsa ttelvzlat Archaikus kor Kre VIIIVI sz SPRTA Lakoniban Hdt drok kzssge falu csald a lakossg a Az alvetett meghdtotta Tárja fel az ókori, illetve a modern demokráciák közötti legfontosabb különbségeket! A görög föld éghajlata mediterrán, nyáron száraz, télen csapadékos. A területen kevés a folyó. Gabonaszükségletét csak behozatal útján tudja kielégíteni, így minden korban meghatározó szerepet játszott a kereskedelem és a hajózás. Ezért is alakultak ki az első kultúrák.

Kleiszthenész reformjai (Kr.e. 508): Kleiszthenész reformjai területi alapra helyezték a közigazgatást, 10 phülét hozott létre Athén területén. Minden phülé három részből, tritüszből állt: egy tengerparti kerüle nak találom hangsúlyozni, hogy Kleiszthenész reformjai (Kr. e. 508), majd pedig követője, Periklész felvilágosult államvezetési elképzelései direkt módon járultak hozzá az athéni demokrácia (Kr. e. 495-429) megszületéséhez és működtetéséhez.8 Az új városállamtípus új vezetés 22. Szolón és Kleiszthenész reformjai 23. A demokrácia kialakulása Athénban (I.) 24. Peiszisztratosz türannisza 25. A demokrácia kialakulása Athénban (II ) 26. Spárta államszervezete 1.3. A római köztársaság virágkora és válsága, az egyeduralom kialakulása 27. A római parasztság válsága 28. A földkérdés.

508. Kleiszthenész reformjai · vérségi és vagyoni előjogok megszüntetése · az athéni polgárok joggyakorlása területi hovatartozás alapján: · 10 körzet (phüle): 50-50 sorsolt képviselőt küld az ekklésziába · Minden phülén belül 3 területi egység (trittüsz): város, belső területek, tengerpar A dőlt betűs emelt szinten is kell) (Emelt szintű matematika, kedd és szerda) Dátum Téma. 9.8 1.1. Vallás és kultúra az ókori Keleten. Írások, épületek, egy-és többistenhit Kleiszthenész reformjai. Kleiszthenésztől kapta a demokrácia az alapvető intézményi rendet. Az ész csele az, hogy Kleiszthenész célja nem a demokratizálás volt. Az egyszerű vagyontalan népet szerette volna a hatalomért versengő azon arisztokrata csoport szövetségesévé tenni, amelynek vezetője volt, szemben az Iszagorasz.

Kleiszthenész - Hungarian Wikipedi

Az ókori Athén - a demokrácia kialakulása zanza

Szolón - Wikipédi

- Kleiszthenész reformjai (a területi elv). A spártai állam: - a társadalom jellemző vonásai, - a spártai államberendezkedés sajátosságai, a nevelés szerepe. 1.3 A római köztársaság virágkora és válsága, az egyeduralom kialakulása. Követelmények. Középszint A zsarnokot és egyik diát eluzik (másik fiát megölik), ezután Kleiszthenész reformjai következnek i.e. 508-ban. Neki köszönheto a teljes demokrácia kialakulása. Az új berenezkedés alapja a területi felosztás volt, így már a metoikoszok (bevándorlók) és a rabszolgák egy része is polgárjoghoz jutott Kr.e 508 KLEISZTHENÉSZ reformja Kr.e 492-449 görög-perzsa háború Kr.e 478 Déloszi szövetség Kr.e 594 SZOLÓN reformjai. Források: Arisztotelész írta Szolón refomjairól : Miután Szolón teljhatalmat kapott , a népet egyszer s mindenkorra felszabadította , megtiltva az adósrabszolgaságot

-> Kleiszthenész reformjai; az athéni demokrácia fénykora TK 52.o 8. feldat és 53.o 12. ábra elemzése a kérdések alapján; Római tisztségviselők felsorolása és feladatuk leírása TK 74-75.o. Az egyeduralom kialakulása Rómában: Cézár és Augustus (rövid vázlat) A Római Birodalom bukásának okai TK 102-106.o (vázlat. Fogalmak: apella: spártai népgyűlés areioszpagosz: volt arkhónokból álló tanács, fő funkciója eredetileg az igazságszolgáltatás és a tisztviselők ellenőrzése, hatalmát Kleiszthenész reformjai korlátozzák arkhón: az állam élén álló gazdasági, politikai, vallási élet irányítói, a hadügyekkel és az igazságosztást intéző 9 fő athéni főtisztviselő. - Kleiszthenész reformjai (a területi elv). A spártai állam: - a társadalom jellemző vonásai, - a spártai államberendezkedés sajátosságai, a nevelés szerepe. 1.3 A római köztársaság virágkora és válsága, az egyeduralom kialakulása Középszin

Szolón reformjai nem sokáig állták meg a helyüket, az uralkodó osztály ugyanis fellázadt egymás ellen, a városállamot pedig polgárháborúba sodorták. Ebből a viszályból emelkedett ki Peiszisztratosz türannosz, aki Kr. e. 546-ban átvette az uralmat Kleiszthenész reformjai (Kr. e. 508) és a görög-perzsa háborúk során hozott reformok (Kr. e. 480-450-es évek, főleg Kr. e. 462: Ephialtész reformja) következtében alakult ki végül a demokrácia, amely a ~jog tekintetében is jelentős változásokat hozott. - Kr. e 510). A nagy újító, Kleiszthenész reformjai közvetlenül a türannisz bukását követően keletkeztek, így alapelemük volt a védekezés a zsarnokság újjáéledése ellen: Három alapvető intézkedése a phüléreform, az ötszázak tanácsa és a cserépszavazásvolt

Kleiszthenész alkotmányos reformja. Kr. e. 492-448 Görög-perzsa háborúk. Kr. e. 490 A hazáját védelmező athéni hadsereg Miltiadész vezetésével Marathónnál győzött a Dareiosz Ezt a helyzetet szűntették meg Szolón reformjai. 11 I. Az ókor és kultúráj Kronológia: Kr. e. 776 (az első feljegyzett olimpiai játékok), Kr. e. 594 (Szolón reformjai), Kr. e. 508 (Kleiszthenész reformjai), Kr.e. V. század közepe (Periklész kora), Kr. e. 336-323 (Nagy Sándor uralkodása). Tematikai egység Az ókori Róma Órakeret. 13 óra Előzetes tudás Az ókori Róma alapítása Nyugat-Magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató Központ SAVARIA ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 9. évfolyam A feladatok legkisebb, önállóan értékelhetı részeit, az itemeket a magyar ABC kisbetőivel jelöltük Kleiszthenész reformjainak bemutatása és ennek gazdasági vonatkozásainak feltárása előtt érdemes megvizsgálnunk azt a hatalmi közeget, melyben Athén városa létezett. Fontos, vezető szerephez jutó családok viaskodásának vizsgálata nélkül aligha lehet a megvalósított reformok indokának elemzését megtenni Definitions of Miltiadész, synonyms, antonyms, derivatives of Miltiadész, analogical dictionary of Miltiadész (Hungarian

Kleiszthenész - Wikiwan

Kleiszthenész reformjai tengerparti 10 körzet. városi 10 körzet. belső 10 körzet. Phülé (10) népbíróság. Phülénként (50 ) sorsolással. sorsolássa Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek. A nyolc évfolyamos gimnáziumok a nemzeti köznevelési törvény alapján a tehetséggondozás sajátos feladatát látják el. Az iskolatípus egyesíti egymással az általános iskola felső tagozata és a négy évfolyamos gimnázium egészét Szolón reformjai: A társadalmat a jövedelem alapján négy rétegre osztja, a politikai jogok alapja a jövedelem lesz, az ennek alapján létrejött alkotmányt nevezik timokráciának. Kleiszthenész reformja Kr.e.508 1. Attikát három részre osztotta..

Törivázla

Kleiszthenész. stemming. Example sentences with Cleisthenes, translation memory hu Az ő reformjai vezették be a demokráciát Athénban. en A radical politician with an aristocratic background named Cleisthenes then took charge, and it was he who established democracy in Athens. WikiMatrix GÖRÖG TÖRTÉNELMI KRONOLÓGIA: Görög bevándorlás. Régi paloták kora (Kréta) A thérai vulkán kitörése. Mükénéi kor. Tengeri népek vándorlása. Sötét kor. A vas elterjedése a görög területeke

Athéni demokrácia tétel kidolgozva az athéni nép tehát

Times New Roman Arial Calibri Művészi tervezősablon 1_Művészi tervezősablon Athén - a demokrácia kialakulása A gyarmatosítás hatásai Drakón Szolón Szolón alkotmánya Athén politikai intézményei Türannisz Kleiszthenész reformjai Az athéni állam működése Kleiszthenész idejé Miután Kr.e. 510-ben elűzték az utolsó türannoszt is, Kleiszthenész reformjai (Kr.e. 508) alapján jött létre a klasszikus értelembe vett athéni demokrácia. Itt a tényleges hatalom már a nép kezében volt, és az eddigi arisztokratikus köztársasághoz képest a nemesség sokkal jobban vissza lett szorítva

Video: História 1985-056 Digitális Tankönyvtá

Bulé - Wikipédi

d) kerület (Kleiszthenész reformjai), korábban törzs e) jégkorszak Elemenként 1-1 pont Összesen: 5 pont 3. a) az arisztokrácia és a démosz erõegyensúlya b) Peiszisztratosz c) a démoszra d) mert az egyensúly a démosz javára megbomlott e) a cserépszavazás Elemenként 1-1 pont Összesen: 5 pont 4. a) rongyosok - Firenz Drakón reformjai - Kr. e. 594 Szolón reformjai - Kr. e. VI. század türannisz Athénban (Peiszisztratosz) - Kr. e. 508 Kleiszthenész reformjai - Kr. e. V-IV. század klasszikus kor - Kr. e. 490 marathóni csata - Kr. e. 480 thermopülai csata, szalamiszi csata - Kr. e. 478 déloszi szövetség - Kr. e. 448 béke a perzsákka Károly Róbert gazdasági reformjai. A magyar városfejlődés sajátosságai az Anjouk és Zsigmond korában. Nagy Lajos törvényei és az Anjou-kori társadalom. Zsigmond király külpolitikája (pl. a nyugati egyházszakadás megszüntetése, a huszita kérdés kezelése, oszmánok elleni védekezés) tartalomjegyze 6. Szolón és Kleiszthenész reformjai 7. Periklész kora Athénban 8. A görög-perzsa háborúk 9. A peloponnészoszi háború 10. Nagy Sándor és birodalma. A hellenizmus 11. A diadokhosz államok Kr.e. 31-ig 12. A királyság kora Rómában. Az etruszkok 13. A korai köztársaság államszervezete 14. Római hódítások

eduline.h

reformjai), Kr. e. 44 (Caesar halála), Kr. e. 31 (az actiumi csata), Kr. u. 70 (Jeruzsálem lerombolása), 313 (a milánói ediktum) 325 (a niceai zsinat), 395 (a Római Birodalom felosztása), 476 (a Nyugat-római Birodalom bukása) reformjai), Kr. e. 44 (Caesar halála), Kr. e. 31 (az actiumi csata), Kr. u. 70 (Jeruzsálem lerombolása), 313 (a milánói ediktum) 325 (a niceai zsinat), 395 (a Római Birodalom felosztása), 476 (a Nyugat-római Birodalom bukása 508 - 507: Kleiszthenész reformjai Athénben 492 - 448: görög - perzsa háborúk 492: az első perzsa támadás 490: görög - perzsa háború: Marathóni csata 480: Thermopülai, a perzsák elpusztítják az Akropoliszt, szalamiszi csata 479: plataiai csata Boiótiában, perzsa viszavonulás 478: a déloszi szövetség megalakulás

Ez idővonal jelentős események az ókori történelem tartalmaz dátumokat és eseményeket, amelyek vezetett vagy hatással volt a nagy nyugati civilizációk Görögország és Róma SZOLÓN REFORMJAI - 15-16. oldal. 17. Szolón teljesítette a szegénység legfontosabb követelését. - Esetleg a szegények legfontosabb követelését. 18. 8. sz. ábrán: kincstárnok (tamaisz) - amennyiben fontos, hogy a diákok görögül is ismerjék a szót, akkor az helyesen: tamiasz (a 18. oldalon is) d. Kleiszthenész reformjai. 4. Állítsa a római császárokat sorrendbe uralkodásuk ideje szerint! a. Diocletianus b. Néró c. Caracalla d. Hadrianus. 5. A felsorolt fogalmak közül melyik a kakukktojás? a. consul b. praetor c. arkhon d. quaestor. 6. A felsorolt személyek közül melyik a kakukktojás? a. Szókratész b. Ariszteidész c.

 • Baba kéz és lábnyomat megörökítő.
 • Milyen bios van a gépemen.
 • Ketrec háló.
 • Oep hajléktalan.
 • Duna ipoly nemzeti park erdői.
 • Ágyazható sarok ülőgarnitúra.
 • Színfogó házilag.
 • Granula jelentése.
 • Fermentált papaya debrecen.
 • Fitness torna.
 • Fitness torna.
 • Erna Solberg.
 • Rádió 1 eger frekvencia.
 • Könyvvizsgáló árak.
 • Panicum miliaceum l.
 • Vasember 5.
 • Desigual pénztárca akció.
 • Daewoo matiz műszaki adatok.
 • Tízparancsolat.
 • Ketrec háló.
 • A nitrogén körforgása és az ember.
 • Green Lantern Corps 2020.
 • 4k videokamera teszt 2019.
 • Panicum miliaceum l.
 • Halszálka fonás fentről.
 • Aldi konyhai robotgép 2020.
 • Amerikai krémes.
 • Farkasember.
 • ATI Radeon HD 4850 driver.
 • Purhab ragasztó.
 • Ps4 1tb ár.
 • Office 365 Teams.
 • Tamron objektív vélemény.
 • K h balaton félmaraton 2020.
 • New york kávéház asztalfoglalás.
 • Hornady superformance 30 06 sprg 180 gr sst ballisztika.
 • Felszerelés biciklitúrára.
 • Dr oscar Troplowitz.
 • Hagyományos grenadírmars.
 • Stellan skarsgård port.
 • Kocka rajzolása youtube.